Camici Skyddat boende är ett Semikollektiv. Vi har personal på plats dygnet runt i samma huskropp som klienterna har sina egna lägenheter. Vi umgås och träffar våra klienter varje dag i veckan. Camici har även utsluss/träningslägenheter för de klienter som har behov av detta efter sin tid på skyddat boende. Utsluss och träningslägenheterna kan också vara aktuella i de fall där klienter har god kunskap i säkerhet och känner sig trygga att bo utan personal på plats. Vi erbjuder trygghetslarm i alla våra lägenheter.

Camici skyddat boende är ett av få boenden som arbetar med helheten. 

Ring så skräddarsyr vi en lösning efter behov.

OM OSS

Verksamheten

Målgrupp

Vi tar emot kvinnor/män/ par från 18 år som blivit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi tar även emot vuxna som är utsatta för hot av andra personer. Placerade vuxna kan ha medföljande barn oavsett kön upp till 18 år. Matchningar görs alltid i syfte att få en välfungerande och trygg verksamhet.


Vi har möjlighet att ta emot personer med lindriga fysiska/psykiska funktionshinder. Vi tar emot klienter med en missbruksproblematik, dock inte under ett aktivt missbruk. 


Husdjur

Många kvinnor som söker stöd berättar att även familjens sällskapsdjur utsätts för våld eller vanvård av mannen, som en del i våldsutövandet mot kvinnan och/eller barnen. Våld mot djur används främst för att kontrollera och isolera offret. Förövaren skadar eller hotar djuret för att förnedra, kränka eller tvinga partnern till lydnad och tystnad. Ibland kan det räcka med hot om att vara grym mot djuret. 

På Camici är husdjur välkomna!

Arbetssätt 

Vi tror på människans egen möjlighet till att förändra sitt liv. Vi hjälper och stöttar kvinnorna så att de kan gå stärkta ut ur sina tidigare upplevelser. Verksamheten grundas på respekt för allas integritet och självbestämmande. Alla har en naturlig delaktighet och medbestämmande över de insatser som ska ges. Vårt stöd utformas efter individuella förutsättningar och behov. Vi arbetar med hög säkerhet och har kontinuerliga säkerhetssamtal. Vi arbetar aktivt med våldsförståelse, normalisering och uppbrottsprocessen, praktiskt stöd, myndighetskontakter och läkarbesök. Vi har möjlighet att erbjuda kvinnorna traumabehandling för att bearbeta svåra händelser och få ner stressnivån.

Vårt yttersta mål är att familjerna ska få en framtid fri från våld och förtryck.

Uppdragsgivare

Vi vill ge våra uppdragsgivare en fungerande flexibel lösning utifrån familjernas behov. Vi utför dagliga journalanteckningar och upprättar månadsrapporter. Vi vill ha ett nära och lösningsfokuserat samarbete med alla våra uppdragsgivare för att den placerade familjen ska få ut så mycket som möjligt av sin tid under placeringen.

KOMPETENSER

Personal & Säkerhet 

Verksamheten har personal på plats dygnet runt som kan stötta och ge omtanke i svåra stunder. Personal har lång erfarenhet och utbildning i våld i nära relation samt barn som upplevt/bevittnat våld. Vi har stor kompetens i hedersproblematik och våld som utförs av hela släkter och familjer. Vi arbetar med våldsförståelse, normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen. 


Vid missbruksproblematik har vi en drogterapeut som har lång erfarenhet av att möta människor som befunnit sig i riskbruk/missbruk. Erfarenheter och utbildningar hos personal finns även inom LSS, kriminalvård, psykiatrin, socialtjänsten och HVB-hem.

Vi använder oss bland annat av bedömningsverktygen Freda och Patriark.

BARNEN

Perspektiv


Vi arbetar med TRAPPANMODELLEN

Barnen som placeras hos oss har i nästan alla fall blivit utsatta för/bevittnat våld. Det är viktigt för oss att beakta barnens perspektiv och att de har möjlighet att bearbeta de trauman som de har med sig. Barnen görs delaktiga, får information och har eget inskrivningssamtal. Vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras behov. Barnen har egna husmöten där de kan ta upp funderingar och ha önskemål om ändringar i verksamheten. Vi har barnansvarig som är utbildad i barns kris och trauma. Vi har möjlighet att ge barnen en traumabehandling genom modellen Trappan. Syftet med samtalen är att få kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld, avlasta skuldkänslor, förbättra barnets självkänsla, öka tilliten till vuxna, få hjälp att lämna händelserna bakom sig. Man talar också med barnet om vad han/hon kan göra om en liknande situation uppstår igen.

Alltid bemannat

& alltid öppet  

Certifierade Yrkesverksamma 

Vi erbjuder lång- & kortidslösningar

Vid frågor eller förfrågningar tveka inte att höra av er till vår verksamhetsansvariga Cina Eng 

Vi svarar i telefon dygnet runt

och erbjuder även hämtningar